Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Svet zavoda Taber

Leta 2007 sta ustanovitelja  Občina Cerklje na Gorenjskem in Gradbinec GIP d.o.o. iz Kranja sklenila  Pogodbo o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber z namenom ustanovitve SVZ Taber, ki bo izvajal nepridobitno dejavnost na področju socialnega varstva starejših. V februarju 2011 je Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi Pogodbe o prenosu dela ustanoviteljskega deleža ustanovitelja Gradbinec GIP d.o.o. kot dodatka št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi SVZ Taber, postala stoodstotna lastnica Socialnovarstvenega zavoda Taber.

Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem je v maju 2013 sprejel sklep, s katerim je imenoval  člane sveta SVZ Taber, Antona Kopitarja in Andrejo Jerala kot predstavnika ustanovitelja in Janeza Korbarja kot predstavnika uporabnika oz. zainteresirane javnosti.

V mandatu, ki nam je bil zaupan, so se imenovani člani  sveta  zavoda sestali na 18-ih rednih sejah in 5-ih korespondenčnih sejah, na katerih so obravnavali in tudi sprejeli vrsto pomembnih odločitev, povezanih tako s pridobitvijo evropskih sredstev kot tudi s samo izvedbo in realizacijo izvajalskih pogodb. V nadaljevanju prvega mandata je Svet zavoda Taber obravnaval in sprejel tudi ustrezne akte, finančne plane poslovanja za posamezna leta in poslovnik. Potrdil je  tudi cenika oskrbnin in dodatnih tržnih storitev, pravilnik o razvrščanju stanovalcev v posamezne oskrbe ter način plačevanja storitev, hišni red in pravilnik o računovodstvu. Obravnaval je osnutek statuta in pravilnika o volitvah, izvolitev predstavnika delavcev v Svet zavoda in še vrsto drugih vsebin in dokumentov. Vsi člani zavoda so bili  prisotni na vseh sklicanih sejah.

Svet zavoda Taber trenutno sestavljajo samo prej navedeni predstavniki. Žal predstavnik zaposlenih in predstavnik uporabnikov še nista bila imenovana. Spremembe Akta o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber, ki so bile obravnavane  na treh rednih sejah Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem (6. seja – 10. 09. 2015, 8. seja – 02. 03. 2016 in 11. seja, 22. 06. 2016), so bile zaradi nasprotovanja dela svetnikov v celoti  zavrnjene. Spremembe Akta o ustanovitvi se nanašajo tudi na vsebino sestave Sveta zavoda in sicer se predlaga, da Svet zavoda sestavljajo trije člani, imenovani s strani ustanovitelja, en član kot predstavnik uporabnikov in en član kot predstavnik zaposlenih.

Sedanji predstavniki, ki so imenovani s strani ustanovitelja  želijo, da se s strani Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem čimprej sprejme spremembe Akta o ustanovitvi, saj bo s tem dana možnost za izvedbo volitev in imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Taber. S spremembo Akta o ustanoviti bodo natančneje opredeljene vsebine, ki jih je potrebno sprejeti za nemoteno delovanje Socialnovarstvenega zavoda Taber kot celoto (sedež SVZ Taber, dejavnosti…).

Zavedamo se odgovornosti, ki nam je zaupana, zato smo v skladu z zakonodajo in Aktom o ustanovitvi v avgustu 2015 imenovali  v. d. direktorja Zdravka Kastelica in imenovali strokovno vodjo Doma, Martino Martinčič ter v februarju 2016 objavili razpis za prosto delovno mesto direktorja SVZ Taber.

S sodelovanjem lokalne skupnosti, uprave Doma, stanovalcev, zaposlenih, pristojnih ministrstev, domov za starejše po Sloveniji ter z drugimi, ki kakorkoli sodelujejo pri izvajanju  dejavnosti Doma želimo doseči, da je  Dom Taber tako po zunanjosti in počutju eden najlepših in najboljših v Sloveniji.

V imenu Sveta zavoda Taber se iskreno zahvaljujem uporabnikom, za katere je Dom zgrajen in ustvarjen ter zaposlenim, ki skrbijo zanje, vsem prostovoljcem, društvom (kulturna, likovna, humanitarna in druga), ki sodelujejo z Domom, društvom širom Slovenije in drugim, ki s svojo prisotnostjo pustijo v Domu dobro voljo, energijo, radost, trenutek stiska roke in pozdrava, ki se vsem vtisne v spomin. Še naprej želimo, da se  tovrstne dejavnosti in pozornosti odvijajo s pozitivnim pristopom.

Predsednica Sveta zavoda Taber, Andreja Jerala